SEO SEO SEO SEO SEO SEO SEO

 

Anunţ de presă

11 Ianuarie 2017 

Achiziţie servicii de consultanţă

 

Societatea EMTECH S.R.L., cu sediul în Mun. Codlea, Str. Meşteşugarilor nr. 7, Jud. Braşov, în calitate de solicitant privat în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, pentru implementarea proiectului său de investiţii cu titlul “Dezvoltarea poziţiei pe piaţa europeană a întreprinderii EMTECH S.R.L. prin extinderea capacităţii de operare”,

Anunţă derularea unei proceduri competitive, conform Ordinului MFE nr. 1284/2016, în vederea atribuirii contractului de servicii de consultanţă în domeniul elaborării cererii de finanţare şi planului de afaceri şi în domeniului managementului de proiect– cod CPV 7942100-1, 79421200-3.

 

Denumirea/obiectul contractului : servicii de consultanţă în domeniul elaborării cererii de finanţare şi planului de afaceri şi în domeniului managementului de proiect.

Locul de predare a serviciilor : locul de implementare a proiectului - Mun. Codlea, Str. Meşteşugarilor nr. 7, Jud. Braşov.

Tipul contractului : contract de servicii.

Durata contractului : durata estimată a contractului este de 24 de luni, de la semnarea contractului de servicii şi include perioada de elaborare a cererii de finanţare şi planului de afaceri, evaluarea proiectului, precum şi perioada de selecţie, contractare şi de realizare a activităţilor proiectului, în cazul aprobării cererii de finanţare ; durata efectivă a contractului se încheie la finalizarea tuturor activităţilor proiectului, în cazul în care acesta este aprobat pentru finanţare nerambursabilă.

Valoarea estimată a contractului de servicii: 158.100 lei (exclusiv TVA).

Ajustarea pretului : pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii, preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.

Caracteristicile tehnice ce descriu obiectul achiziţiei, cerinţele pentru elaborarea ofertei de servicii de consultanţă şi formalităţile de participare la procedură sunt descrise în Specificaţiile tehnice aferente acestei proceduri.

Specificaţiile tehnice aferente acestei proceduri vor fi puse la dispoziţia operatorilor economici interesaţi, la cererea acestora, în format electronic. În acest sens, operatorii economici interesaţi vor transmite o solicitare scrisă pe adresa de e-mail[email protected], sau la numărul de fax 0368.730.380, sau la adresa poştală a societăţii EMTECH S.R.L. - Mun. Codlea, Str. Meşteşugarilor nr. 7, Jud. Braşov, cod poştal 505100 şi vor menţiona, în solicitare, datele complete de identificare şi de contact ale operatorului economic solicitant, precum şi o adresă de e-mail validă la care solicită transmiterea Specificaţiilor tehnice.

Termenul limită de prezentare a ofertei pentru servicii de consultanţă: 23.01.2017, ora 12 :00 (data prezentării ofertei este socotită data primirii ofertei de către societatea EMTECH S.R.L.)

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare: Mariana Leoca, responsabil financiar, tel 0368.730.375, e-mail [email protected]

 

 

www.inforegio.ro

      Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

 
Anunt
 
 
 
 
SC Emtech SRL cu sediul in Codlea, str. Mestesugarilor 7, titular al proiectului ”Construire hala
productie, hala depozitare si platforme betonate (drumuri interioare)”, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de
dezvoltare”, pentru proiectul ”Construire hala productie, hala depozitare si platforme betonate
(drumuri interioare)”, propus a fi amplasat in Codlea, Str. Mestesugarilor nr. 7.
 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM
Brasov, Str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14, precum
si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro.
 
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de
10 zile de la data publicarii prezentului anunt.
 
SC Emtech SRL
 

 

 

Copyrights © 2013 EMTECH. All rights reserved | Powered by Expert Online